Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft.

Home / Futó pályázatok / K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések támogatása VKSZ_12

Pályázat célja:

A jelen pályázat célja olyan stratégiai jelentőségű, hazánk versenyképességét növelő kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárulnak:

• a hazai vállalkozások K+F tevékenységének ösztönzéséhez,
• a kutatói munkahelyteremtéshez,
• stratégiai jelentőségű, a közfinanszírozású kutatóintézetek K+F tevékenységének irányt szabó K+F együttműködések ösztönzéséhez,
• jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek,szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztéséhez,
• az Új Széchenyi Terv Tudomány – Innováció programjában kiemelt ágazatok hálózatainak erősítéséhez.

A program két alprogramból áll:

A alprogram: Integrált K+F projektek:

Az alprogram célja olyan, széleskörű együttműködésben végzett, az érintettek által kezdeményezett, de részben felülről (top-down) felépített és koordinált K+F projektek közös keretben történő támogatása, amelyek egy kiemelt ágazat nemzeti, vagy regionális szinten jelentős szereplőinek többsége által kidolgozott, jövőbe mutató, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+F feladatok megoldására irányulnak.

B alprogram: Társadalmi kihívások:

Az alprogram célja valamely (globális) társadalmi probléma megoldására fókuszálva, az érintett ágazatok tudományos, kutatási és technológiai erőforrásait szinergiában alkalmazva olyan komplex, jövőbe mutató megoldások kidolgozásának támogatása, amelyek egyúttal globális piaci kitörési lehetőségeket biztosíthatnak. A felülről felépített (top-down) „komplex” projektek további célja, hogy a széleskörű együttműködésben végzett KFI tevékenység, kiegészítve versenyképes K+F kapacitások kiépítésével, olyan nemzeti kezdeményezések kialakulását segítse elő, amelyek a Horizont 2020 nemzetközi kiválóságot feltételező pályázatain akár témavezetőként is sikeresen indulhatnak. Az alprogram a hazai KFI szereplők közötti kooperáció erősítését célozza meg a szakterületi határok átlépésével, különös tekintettel az interdiszciplináris területekre.
Az elsőként megcélzott társadalmi kihívás a pszichiátriai betegségek robbanásszerű terjedésének megelőzése/megfékezése.

A jelen pályázati kiírásra konzorciumi formában pályázhatnak:

a) jogi személyiségű gazdasági társaságok, feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá.
b) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek;
c) jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, – amennyiben olyan kutatásfejlesztést végző non-profit gazdasági társaságnak minősülnek, ahol a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át-, közalapítványnak vagy egyházi felsőoktatási intézménynek minősülnek.

Pályázatot csak konzorcium nyújthat be, amely legfeljebb 20 tagú lehet (gazdasági társaságok és kutatási szervezetek részvételével). A projektben részt vevő többi partner megbízási szerződéseken keresztül kapcsolódhat be az elvégzendő feladatokba. Konzorciumvezető az A alprogram esetén kizárólag vállalkozás, B alprogram esetén kizárólag kutatási szervezet lehet.

Támogatás összege:

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére az NFÜ a pályázaton eredményesen szereplő pályázók számára 2013-2019 között 22 Mrd forintot biztosít. A támogatott pályázatok várható száma 2013-ban: 3-6 db.

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

• az A alprogram esetében minimum 1.000.000.000 Ft, maximum 6.000.000.000 Ft,
• a B alprogram esetében minimum 10.000.000.000 Ft, maximum 12.000.000.000 Ft.

Támogatás mértéke:

Kutatóhelyek (non-profit szervezetek, költségvetési szervek, költségvetési szerv intézménye nem gazdasági tevékenysége), természetes személyek részére nyújtott támogatás:
A maximális támogatási intenzitás:
• alapkutatásnál 100%
• ipari (alkalmazott kutatásnál) 100%
• kísérleti fejlesztésnél 100%.
• alkalmazott kutatás megvalósíthatósági tanulmánya 100%
• kísérleti fejlesztés megvalósíthatósági tanulmánya 100%
• de minimis hatálya alá tartozó tevékenységeknél 100%
lehet.

Kötelező vállalások:

A jelen Pályázati Felhívás következő pontjaiban foglalt feltételeket közül 2 vállalása kötelező:

- Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus vagy know-how
- Új K+F munkahely létrehozás
- Üzleti hasznosíthatóság
- K+F ráfordítások szintjének megőrzése
- Együttműködés a kutatószervezetekkel
- Stratégiai megállapodás a Kormánnyal

A pályázatok benyújtási határideje:

2013. január 15. napjától a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2013. december 31. napjáig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2013. április 15.
• 2013. október 15.
• 2013. december 31.

Bővebb információ:

http://www.nfu.hu/megjelent_a_k_f_versenykepessegi_es_kivalosagi_szerzodesek_tamogatasa_erdekeben_kiirt_felhivas_

And if you have kids or teens who spend a lot of time using the internet, make sure you always remind them https://celltrackingapps.com of what they should and shouldn’t do so they will always be safe online

Comments are closed.